Vandkvalitet

Orientering i medfør af lovbekendtgørelse nr. 871
af 20. september 2001. Bekendtgørelsen omhandler tilsyn med vandkvalitet og vandforsyning.

1. Jonstrup Vandværk, Thomas Jensensvej 6, 9493 Saltum,
Telefon 20 88 94 44
Bestyrelsesformand Poul Jensen
Hjemmeside : www.jonstrupvand.dk

2. Forsyningsområdet strækker sig fra Kettrup i nord (Nellysvej) til Hune i syd (Plantagevej-Pirupvej samt Skovbakkely) og dækker desuden landdistrikterne Jonstrup, Løth, Stride, Torpet, Fårup, Ejersted samt et landområde nord og øst for Hune.
Vandværket har ca. 2.500 forbrugere, heraf ca. 2.300 fritidshuse.

3. Vandværket har indvindingsret til 240.000 kubikmeter råvand årligt. Der indvindes for tiden ca. 190.000 m³ årligt.
Indvindingsområdet er et bakkeparti nord og vest for Saltum kirke.
Råvandet hentes fra en dybde på 40 – 50 meter.

4. Råvandet filtreres for jern og mangan og iltes på vandværket.

5. Vandets kvalitet som drikkevand undersøges af levnedsmiddelkontrolfirmaet Eurofins.
Kontrollen omfatter drikkevand på vandværket og fra ledningsnettet samt råvand fra alle 5 boringer. Der udtages prøver flere gange årligt.

Analyseparametre Måling Max. værdi Enhed Dato
Surhed (ph) 7,7 8,5 pH 07.05.14
Nitrat 0,87 50 mg NO3/l 07.05.14
Nitrit 0,014 0,01 mg NO2/l 07.05.14
Ammonium 0,022 0,05 mg NH4/l 07.05.14
Jern 0,044 0,1 mg Fe/l 07.05.14
Mangan <0,005 0,02 mg Mn/l 07.05.14
Fluorid 0,20 1,5 mg/l 07.05.14
Klorid 43 300 mg C1/l 07.05.14
Kimtal 22 gr. 5 50 Kim pr. ml 07.05.14
Kimtal 37 gr. 1 5 Kim pr. ml 07.05.14
Coliforme bakterier <1 0 antal/100 ml 07.05.14
Termotolerante coli <1 0 antal/100 ml 07.05.14
NVOC, organisk kulstof 1,50 4 mg C/l 07.05.14

 

Sådan læses en vandanalyse

Ovenstående tabel er et uddrag af seneste drikkevandsanalyse foretaget af Eurofins Miljø A/S.   Kopi af analysen kan fås hos vandværket på telefon 20 88 94 44.

6. Der er ikke forekommet drikkevandsanalyser ved Jonstrup vandværk, hvor kvalitetskravene til drikkevand på tappestederne ikke har været opfyldt.
Der er d. 07.05.14 foretaget analyse for 60 forskellige mikrobiologiske stoffer, tungmetaller og pesticider. De fundne værdier var langt under grænseværdien for krav til drikkevandskvalitet.

Vandets hårdhedsgrad er 12 dH (skala 5-30), hvilket svarer til middel hårdt vand.