Referat af generalforsamling 2019

Der var mødt 65 personer op til generalforsamling.
Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelse, ansatte og suppleanter.

1. Suppleant Kristian Pedersen blev valgt som dirigent, og han videregav ordet til formanden, der fremlagde beretning for 2018.

2. Der var spørgsmål omkring vandkvalitet og pesticidrester, som mange har hørt om i pressen, og som der er stigende interesse for. Der var glæde over, at Jonstrup Vandværk har kontrol over omfanget af BAM, og at der ikke er fundet nogle af de andre problematiske stoffer, man løbende har fundet hos andre vandværker.
Udfordringerne med nitrit og de gamle filtre blev der også spurgt mere ind til, og man satte pris på, at vi har godt og rent drikkevand til en fortsat relativt lav pris.

3 og 4. Regnskabet og budget for 2020 blev fremlagt af kasserer Torsten Olesen. Man tog til efterretning, at bestyrelsen arbejder med planer for et nyt vandværk og glædede sig over, at bestyrelsen viser rettidig omhu.
Bestyrelsen tilkendegav, at det er planen at have et forslag vedr nyt vandværk og finansiering klar til generalforsamlingen næste år. Vandværket skal ligge ved siden af den gamle bygning, der ikke kan bruges rentabelt i en fornyelse men nedrives. Vandværket skal fornyes i en vinterperiode.

5. Forslaget om at nedlægge den lokale revisor post blev taget til efterretning. Forslaget skal vedtages på næste generalforsamling, for at der kan laves en vedtægtsændring.

6. Anne Mette Finnerup, Torsten Olesen og Aksel Rank var på valg for den næste to års periode. Anne Mette Finnerup, der er formand idag, kan ikke stille op til genvalg, da hun flytter fra Jonstrup Vandværks Forsyningsområde inden for det næste år. Suppleant Kristian Pedersen blev valgt til bestyrelsen i stedet sammen med Torsten Olesen og Aksel Rank, der blev genvalgt. Der var ikke nogen til stede, der ønskede at stille op som suppleanter. Søren Drustrup blev genvalgt som suppleant for et år og Holger Juul Nielsen, Bondagervej 72 blev valgt som ny suppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig i august måned og Anne Mette fortsætter som rådgiver i den tid, som den nye bestyrelse ønsker det.

7. Den nye suppleant Holger Juul Nielsen blev valgt som lokal revisor.

8. Evt.

De fremmødte udtrykte stor tilfredshed med bestyrelsens arbejde men syntes det var ærgerligt, at mødet blev holdt i et lokale hvor kølemaskiner o.lign larmede meget. De foreslog at man ændrer dette næste år, og at man sikrer sig, at der er et højttaleranlæg. Dette tages til efterretning.

Hjemmesiden er fin med de oplysninger man har brug for, men det vil være en fordel, hvis at regnskabet ligger der inden generalforsamlingen, så man kan nå at forberede sig inden mødet. Dette tages også til efterretning.

,