Referat af generalforsamlingen 2016

Generalforsamlingen blev i henhold til selskabets vedtægter afviklet med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
Arne Hansen blev valgt som dirigent og han kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovligt varslet og derfor beslutningsdygtig.

2. Formand Søren Guldager fremlagde bestyrelsens beretning for 2015, som blev godkendt (se andet sted på hjemmesiden).

3. Kasserer Torsten Olesen fremlagde regnskab for 2015 som blev godkendt. Der fremkom ønsker om mere detaljer på udgiftssiden, det vil ske fremover.

4. Budget for 2017 blev fremlagt af Torsten og godkendt.

Søren fremlagde det nye takstblad, ingen stigning på vand, men bestyrelsen ønskede at hæve tilslutningsafgiften, idet de gamle tilslutningsudgifter, ikke længere kan dække omkostningerne.

Også gebyrer vedrørende manglende måleraflæsning, rykkerbrev for manglende betaling lukning/genåbning ønskede bestyrelsen forhøjet, dette blev vedtaget. Se eventuelt det nye takstblad, på hjemmesiden.

5. Der var et indkommet forslag, som kom fra bestyrelsen om at ændre dato for afholdelse af generalforsamlingen fra 3. lørdag i Juli til 1. lørdag i juli. Over 2/3 af de fremmødte stemte for en ændring af datoen, men da det er en vedtægtsændring, skal 2/3 af de stemmeberettigede være tilstede, hvilket jo aldrig vil ske. Bestyrelsen må derfor gentage forslaget til næste års generalforsamling og der kan det vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for.

6. 2 af bestyrelsesmedlemmerne Niels Chr. Olesen og Hans Jørgen Jensen var på valg og de blev genvalgt.

Bestyrelsen havde foreslået 2 suppleanter, nemlig Anne Mette Finderup og Søren Drustrup. De gav en kort præsentation af dem selv, og de blev klappet ind som suppleanter.

7. Valg af revisorer skal først ske på næste års generalforsamling, da de er valgt for en 2-årig periode.

 

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Formand Søren Guldager
Kasserer Torsten Olesen
Vandværksbestyrer Niels Chr. Olesen
Medlem/Måleraflæser Aksel Rank
Medlem Hans Jørgen Jensen

,