Referat af ordinær generalforsamling 2014

Generalforsamlingen blev afviklet i henhold til andelsselskabets vedtægter og som indvarslet ved brev til andelshaverne den 27. juni. Bestyrelsesformanden åbnede generalforsamlingen og konstaterede generalforsamlingens lovlighed, hvorefter man gik over til dagsordenen.

Punkt 1 var valg af dirigent og på bestyrelsens forslag blev Arvid Hansen valgt uden modkandidat.

Punkt 2 og 3 var henholdsvis bestyrelsens aflæggelse af beretning og regnskab. Der var spørgsmål vedr. solcelleanlæg, grundvandsbeskyttelse, bestyrelseshonorarer, kørsel, telefon og EDB udgifter. Bestyrelsen besvarede de stillede spørgsmål. Beretning og regnskab blev herefter enstemmigt godkendt. Med hensyn til grundvandsbeskyttelse har bestyrelsen haft den holdning, at når der ikke findes nitrat eller rester af sprøjtemidler i vandet, er der ikke grundlag for at indføre dyrkningsrestriktioner i indvindingsoplandet med deraf følgende belastning af vandprisen.

Et forslag fra en andelshaver om at være positiv ovenfor myndighedernes forsigtighedsprincip vandt uventet stor tilslutning fra generalforsamlingen, hvilket bestyrelsen må tage til efterretning.

Punkt 4 – indkomne forslag, udgik, idet der ikke var indkommet forslag til behandling.

Punkt 5 omhandlede budgettet for 2015, herunder et fast gebyr for frostsprængt måler.

Budgetforslaget blev enstemmigt godkendt.

Punkt 6 og 7 omhandlede valg til bestyrelsen, bestyrelsessuppleanter og revisorer.

Alle blev genvalgt uden modkandidater.

Punkt 8 var til eventuelt og der blev ikke fremført spørgsmål eller emner herunder.

Herefter sluttede generalforsamlingen med bestyrelsens tak til dirigent og til de fremmødte for engagement og interesse.

 

Efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsen konstituerende møde med følgende resultat:

Formand Poul Jensen 20 88 94 44
Kasserer Lars Chr. Jensen 98 88 20 22
Driftsleder
20/7 – 31/12
Niels Chr. Olesen 40 80 14 54
Driftsleder
1/1 2015
Samme
Måleraflæsere Svend Jepsen
Hans Jørgen Jensen

, , , ,