Name: skabelon-logo.png.
Om os
Styrelsesvedtægt og regulativ for Jonstrup vandværk, A.m.b.A. 2010.
Nye vedtægt.Jonstrup vandværk bliver ved godkendelse af denne vedtægt ændret fra at være et interessentselskab til at blive et andelsselskab med begrænset ansvar.
Name: stole.jpg.
Anledningen hertil er de seneste ændringer i vandforsyningsloven, hvorved der kan pålægges interessenter i et interessentselskab at svare skat af et eventuelt overskud i selskabet. Dette medfører, at interessentselskaber skal indberette person numre på alle interessenter i selskabet. Det er en bestemmelse, som kan være noget besværlig at leve op til og vandværkerne er da også i stort tal i gang med at ændre selskabsform fra interessentselskaber til andelsselskaber, i øvrigt efter anbefaling af vandværks- foreningen. Blokhus- og Saltum vandværker ændrede selskabsform i 2009.
Vedtægten er udarbejdet på basis af en af vandværksforeningen udarbejdet stan-dardvedtægt for andelsselskaber, men tilpasset de lokale forhold. Vedtægten er set af vandværksforeningens juridiske medarbejder.
Nyt regulativSamtidig udsendes et nyt regulativ, regulativ for vandværkerne i Jammerbugt kommune. Regulativets basis er et af de centrale styrelser udarbejdet standard-regulativ.
Regulativet er afpasset til de ønsker og behov, som de private almene vandværker i Jammerbugt kommune gav udtryk for gennem en høringsrunde i foråret 2009. Der er i kommunen oprettet et rådgivende organ, vandkontaktrådet, som har været inddraget i udarbejdelsen af regulativet, som hermed er gældende for alle private almene vandværker i Jammerbugt kommune.
Regulativet berører alle aspekter mellem vandværk og forbrugere og fastsætter regler herfor. Både forbrugere og vandværker har hermed et værktøj, der giver svar på de fleste spørgsmål, som kan tænkes at forekomme i vandforsyningsforholdet.
Godkendelsesproceduren.Regulativet er godkendt af byrådet i Jammerbugt kommune, der er tilsynsmyndighed for vandværkerne. Godkendelse er sket efter samråd med vandværkerne og skal derfor ikke godkendes af hvert enkelt vandværk.
Den hidtidige vedtægt for I/S Jonstrup vandværk indeholder ikke specielle bestemmelser for vedtægtsændringer. Det vil sige, at en ændring af vedtægten kan ske med almindeligt stemmeflertal på en lovlig indvarslet generalforsamling.
Bestyrelsen har været så optimistisk, at have foruddiskonteret en godkendende beslutning. Derfor står der i den udsendte vedtægt, at den er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. juli 2010. Det håber vi så vil finde sted.

Vandværkets organisation

Vandværket ledes og drives af en bestyrelse på 5 personer, der vælges på den årlige generalforsamling, skiftevis 3 og 2. Genvalg er normalt.
Der er ikke ansat driftspersonale, idet vandværkets daglige drift varetages af 3 fastboende bestyrelsesmedlemmer, fordelt på formandsposten, kassererposten og driftslederposten.
Opgaver af teknisk art udføres af fagfolk efter rekvisition af driftsledelsen.
Der kan også være administrative opgaver, der løses på honorarbasis.
Jonstrup Vandværk
Ejerstedvej 41
9493 Saltum
Telefon: 98 88 12 32


mail: formand@jonstrupvand.dk
CVR: 33 34 18 73
Iban nr. DK8090201590024194

Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net