Orientering 2015

På vandværkets generalforsamling i 2014 blev der spurgt om bestyrelsens arbejde og honoreringen heraf og i erkendelse af, at den del af vandværkets virksomhed måske ikke er synlig nok for andelshaverne, skal hermed, efter anbefaling af vandværkets revisor, gøres nærmere rede for spørgsmålet.

I vandværkets styrelsesvedtægt § 10 er det fastlagt, at vandværket skal have en bestyrelse på 5 andelshavere. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen har tilsyn med den daglige drift og leder denne, eventuelt ved ansættelse af fornøden teknisk og/eller kontormæssig medhjælp under hensyn til hvad der er mest hensigtsmæssig i forhold til vandværkets formål.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over sine beslutninger. Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og udfærdiger, i samarbejde med statsautoriseret revision, selskabets årsregnskab og budget.

I Jammerbugt kommunes vandforsyningsplan anbefales det vandværkerne, at indgå i et samarbejde om ansættelse af administrativ- og teknisk personale, idet man forudser, at det fremover kan blive vanskeligt at rekruttere nye bestyrelser, som har den fornødne faglighed til at varetage de stadigt stigende krav til vandværksvirksomhed.

Jonstrup vandværks bestyrelse var fra starten i 1963 sammensat af 3 lokale forbrugere og af 2 repræsentanter fra sommerhusområdet. Denne bestemmelse blev ændret med vedtægten af 2010, men det har frem til i dag været sådan, at 3 lokale bestyrelsesmedlemmer har sørget for driften af vandværket ved at bestride posterne: Bestyrelsesformand, driftsleder, kasserer.
Sommerhus repræsentanterne har i de senere år varetaget opgaven som måleraflæsere. Det har været praktisk med folk fra nærområdet til at varetage vandværkets drift.

De arbejdsopgaver, som den arbejdende bestyrelse har udført, er beskrevet i vandværkets forretningsorden. På det seneste er der sket en forskydning i retning mod kommunens anbefaling. Driftslederopgaven er blevet delt mellem en driftsleder og en daglig leder. Driftslederen er nu en VVS mand, der har taget de foreskrevne kurser, og som også er driftsleder på andre vandværker. Kassereropgaven er fra 1. juli 2015 delt op i et kasseregnskab og i et forbruger regnskab. Den bestyrelsesvalgte kasserer varetager kasseregnskabet og en ekstern regnskabsfører varetager forbruger regnskabet. Både driftslederen og regnskabsføreren er fagligt uddannet medhjælp, men er ikke medlem af bestyrelsen.

De specifikke arbejdsopgaver, det stipulerede timeforbrug, samt den til opgaverne knyttede honorering kan ses i forretningsordenen, som findes på vandværkets hjemmeside www.jonstrupvand.dk

, ,