Name: skabelon-logo.png.
Bestyrelsens beretning 2016
Jonstrup Vandværk
I Jonstrup har vi godt vand

Bestyrelsens beretning for 2016

2016 var Jonstrup vandværk’s 54. drifts år. I stedet for den omkostningstunge udsendelse af tryksager, valgte bestyrelsen at indkalde til generalforsamling i 2016 igennem elektroniske meddelelser (hjemmeside, SMS varsling), samt annoncering i lokalaviserne, det virkede fint, der mødte over 60 andelshavere frem, samme antal som tidligere år, så bestyrelsen må konstatere, at fremgangsmåden virker.
Forbrug og forbrugere:Pr. 31.12.16 er der tilsluttet 2545 forbrugere – en pæn fremgang i forhold til 2015. I 2017 ser der også ud til en vis optimisme med nye sommerhuse.
Name: 2016-2015 - beretning.JPG.
Vores vandspild ligger ca. 4 % højere end sidste år, det skyldes hovedsalig brud, men heldigvis holder den sig under 10 %
Der har været foretaget reparationer på 32 målerbrønde imod 25 året før. I 2016 blev der foretaget målerkontrol i område 3, Pirup Nordvest, Bredbjerg og Fårup Klitbakker, målerpartiet blev godkendt til 3 år.
Halveringstiden af godkendelse som normalt er 6 år skyldes alderdom på målerpartiet. I 2017 er det målerområde 4 Gråbakken, Fårup Klitvej Vest og Fårup Klitvej øst som skal til målerkontrol.
Forbrugernes selvaflæsning af målere er gået meget bedre i 2016, vores måleraflæser måtte ud og aflæse 140 målere imod 400 forrige år.
Der bliver talt meget om elektroniske målere, som jo har den fordel at alle målere bliver aflæst inden for få dage, det er de rigtige tal der bliver indberettet og det er nemmere at konstatere vandspild. Det er en bekostelig affære, hvis Jonstrup Vandværk skal indføre disse, et skøn ca. 3.9 mill. + måleraflæsningsudstyr, løn til en medarbejder, som skal køre rundt i området og samle aflæsninger op, som vi skal indrapportere til Jammerbugt Forsyning, hvis der er kloakering får vandværket 21,00 kr. pr. aflæsning, hvis ikke kloakering 0,00 kr.
Som det er i øjeblikket, er det jo Jammerbugt Forsyning som omkostningsfrit udsender aflæsningskort, og forbrugeren som selv læser måler af.
I 2016 har der været 63 LER forespørgsler, som kræver, at vi udsender elektroniske kort over ledningsnettet til pågældende entreprenør, det er eksploderet voldsom i 2017 grundet nedgravning af bredbånd, vi er i gang med at få opdateret vores ledningskort, som ikke har været opdateret siden 2012
Ledningsnettet:Vi havde et udslip i Fårup området, som var besværlig at finde, men det viste sig at være på den østlige tilslutning til Fårup Sommerland, senere opstod der problemer med denne ledningsføring som gik ind over en mark, hvor den ikke var tinglyst, vi valgte i første omgang at reparere de gamle rør, for så at lave en ny ledningsføring her i 2017 pris 78.692 kr.
På Ritasvej, Kettrup Bjerge måtte vi ændre ledningsføringen så den følger vejen, idet det viste sig at gammel ledningsføring gik ind over flere grunde, hvor der skulle bygges. Pris 38.217 kr.
På Nannasvej, Kettrup bjerge er der blevet nedgravet ny forsyningsledning pris 38.000 kr.
I forbindelse med oprensning af grøft langs Solvejen viste det sig at vandledningen på en strækning lå i bunden af grøften, ledningsnettet måtte omlægges pris 26.997 kr.
Gammel ledningsnet over Lars Chr. Jensens mark til Saltum Strandvej afbrudt, det var besværlig at finde hvor den havde an-boring på den store fødeledning til Strandvejen.
Vandværket:Elforbruget ligger stabilt på samme niveau som i 2015 –  ca.  61.000 kr.
Den årlige kvalitetssikring af vandværket er udført af K. Sørensen & Søn, samt Silhorko og var ingen bemærkninger. Jammerbugt Kommune har også været på besøg uden bemærkninger.
For at kunne følge vandkvaliteten i grundvandet, er der udført en moniteringsboring i den østlige hjørne af indvindingsområdet, denne boring er monteret med 4 faste pumper, opdelt i 4 afsnit hvor vi kan måle vandkvaliteten i 4 dybder, på marken vest for vandværket er der lavet en jordbundsprøve ned i 15 m., den har vist, at der ikke er så tykt et lerlag som øst for vandværket. Pris i alt 145.000 Kr.
Her i 2017 vil der blive lavet en tilsvarende moniteringsboring vest for vandværket, det er vigtig vi kan følge Vandkvaliteten, også for at imødekomme de strenge krav fra myndighederne.
Der vil blive lavet en ekstra boring (Nr. 6) på vores indvindingsområde for at sikre vi har vand nok i hanerne til vores forbrugere. Der bliver en omfordeling af pumperne så vi kommer til at pumpe mindre på de 2 nordligste boringer (grundet BAM), det bliver en større investering, anslået pris ca. 650.000 kr.
Vandanalyser:Som nævnt på sidste generalforsamling bruger vi nu AnalyTech Miljølaboratorium A/S til vandanalyser, og disse analyser kan følges på vores hjemmeside med historik, de seneste vandprøver viser, at der ingen bemærkninger er til vandkvaliteten på Jonstrup Vandværk.
På grund af vores nye moniteringsboringer vil omkostninger til vandanalyser stige, da der vil blive taget flere vandprøver.
Offentlige krav og anbefalinger:Som omtalt på generalforsamlingen i 2013 stillede Jammerbugt Kommune forslag om et Boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) omkring vandværket, dette mente generalforsamlingen vi skulle gøre selv om det ville betyde en prisstigning på m3 vand. Der er derfor truffet beslutning om, en forpagtningsaftale med omkringliggende lodsejere om yderligere 3.5 Ha. der skal udtages af landbrugsdrift pr. 1 januar 2018.
Grundet de mange krav som stilles til vandværkerne i dag, bliver vi på sigt nok nød til, at hæve m3 prisen og indføre målerleje, men vi hæver ikke taksterne i 2018, vi ligger stadig som et af de billigste vandværker i området.
På bestyrelsens vegneSøren GuldagerFormand
Jonstrup Vandværk
Jonstrup VandværkEjerstedvej 419493 SaltumTelefon: 98 88 12 32mail:
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net