Name: skabelon-logo.png.
Bestyrelsens beretning 2014
Jonstrup Vandværk
I Jonstrup har vi godt vand

Bestyrelsens beretning for 2014

2014 var Jonstrup vandværks 52. driftsår. Det har været et år, der er gået stille og roligt, men forandringens vinde blæser dog altid.
Forbrug og forbrugere:Vandværket havde i 2014 en tilgang på 12 forbrugere. I 2013 var der kun 5.
Antal og forbrug fordeler sig således:
Name: 2014-13- beretning.JPG.
Der har været foretaget reparationer på 20 målerbrønde mod 59 brønde året før. Målerkontrollen blev i 2014 udført som stikprøvekontrol på målerne hos fastboende og i Saltum Strandvej området. Der blev udtaget 45 målere til kontrol = 10 %. Kontrollen viste, at målerne var OK og målerpartiet blev godkendt til yderligere 6 år. I 2015 er der udført målerkontrol i Skovbakkely, Pirup øst og Risen/Sandtoften. I 2016 kommer turen til Pirup nord-vest, Bredbjerg og Fårup klitbakker. Udgiften vedr. målere og målerbrønde har været 45.383 kr.
Måleraflæsningen foregår jo som selvaflæsning med afrapportering til Jammerbugt Forsyning. Det gøres ved at tilbagesende det tilsendte selv-aflæsningskort med målertallene påført, eller pr. elektronisk medie/telefon. Der var 261 forbrugere, der ikke havde indsendt målertal, og de fik derfor besøg af måleraflæseren – og må naturligvis betale for det i henhold til vandværkets takstblad.
LedningsnettetDer har i 2014 kun været få reparationer på ledningsnettet. Der har været udskiftet 3 anboringer. Der har været reparation af 4 skydeventiler, samt udskiftning af 2 skydeventiler på Kettrup Bjergevej. Der har kun været 1 egentlig ledningsbrud, en gammel ledning i Fårup, hvor en limet samling var stået af. Den havde nu nok lækket et stykke tid, inden bruddet viste sig på overfladen, for da reparationen var udført, faldt vandværkets natforbrug en hel del. Der har også været udgifter til rensning af målere og anboringer i Kettrup området. Der er groet rodtrevler ind i forsyningsledningen et eller andet sted, hvorfra de jo, tid efter anden, vil rive sig løs og genere vandforsyningen. Udgiften vedr. forsyningsledninger har været 50.840 kr.
VandværketDen største udgift på vandværket er el-forbruget. Der blev brugt 87.445 kwh. og udgiften blev på 135.378 kr. Det er dog 10.560 kr. mindre end i 2013 på grund af en gunstig 2 årig kontrakt på det ”frie el.”. Der er foretaget kapacitetstilpasning af pumperne i 2 boringer og der er, for første gang, foretaget rensning af rentvandstankene. I alt har udgiften ved driften af vandværket været 247.268 kr. – excl. løn til driftsleder.
VandanalyserDe obligatoriske vandanalyser har kostet 15.791 kr. + 1.961 kr. for en ekstra analyse efter sporestoffer fra dichlorbenzamid i vandværkets østligste boring. Det er en plantegift, som for år tilbage blev anvendt i totalbekæmpelsesmidlerne Prefix og Caseron, et sprøjtemiddel som blev anvendt af både offentlige virksomheder og af private til bekæmpelse af plantevækst på befæstede arealer, eksempelvis på gårdspladser og lignende, hvor plantevækst var uønsket. Rester af sprøjtemidlet kan desværre nu spores i en af vandværkets boringer i stigende mængde. Grænseværdien er 0,1 nannogram og værdien er senest målt til 0,023 nannogram. Vandværket har mistanke om forureningskilden og har gjort tiltag for at få nedsivning til grundvandsmagasinet stoppet. Det kan blive nødvendigt at etablere en overvågningsboring og iværksætte afværgepumpning på den inficerede boring for at undgå, at forureningen spreder sig til vandværkets øvrige 4 boringer.
Offentlige krav og anbefalingerSom omtalt på generalforsamlingen sidste år, trådte der pr. 1. januar 2015 en lovbekendtgørelse i kraft om kvalitetssikring på almene vandværker.  Der er blandt andet krav om gennemført driftslederkursus og hygiejnekursus for vandværkets driftsansvarlige. Der er også et krav om anvendelse af et IT program til styring af vandværkets drift. Kvalitetssikringen af Jonstrup vandværk var på plads inden 1. januar 2015 og afrapporteret til Jammerbugt kommune. Så er der ændret i standardregulativet med virkning fra 01.01.15. Der udsendes ikke revideret regulativ. Det nye regulativ er lagt ind på vandværkets hjemmeside og kan læses der.
Jammerbugt kommune stillede i 2013 forslag om et Boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) omkring vandværket. Forslaget blev omtalt på sidste års generalforsamling, herunder at bestyrelsens holdning nok var afventende, idet man ikke kunne se nødvendigheden i at påføre forbrugerne den ekstra udgift, som en dyrkningsbegrænsning jo vil medføre. På generalforsamlingen var der imidlertid stor opbakning til et synspunkt, om ikke at være afvisende overfor Jammerbugt kommunes forslag. Vandværket har derfor, i dialog med ejerne af naboarealerne og med Jammerbugt kommune, truffet aftale om, at et areal på yderligere ca. 3,5 ha. omkring vandværket skal udtages af landbrugsdrift pr. 1. januar 2018. Der vil dermed ikke blive hverken gødet eller sprøjtet i BNBO. Der skal betales jordleje til arealejerne på niveau med hvad arealerne landbrugsmæssigt kan udlejes til. Det skønnes, at udgiften vil blive omkring 18.000 kr. årligt. Det svarer til ca. 10 øre pr. udpumpet kbm. vand.
Jonstrup Vandværk
Jonstrup VandværkEjerstedvej 419493 SaltumTelefon: 98 88 12 32mail:
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net