Name: skabelon-logo.png.
Bestyrelsens beretning 2017
Jonstrup Vandværk
I Jonstrup har vi godt vand
Bestyrelsens beretning for 2017
Bestyrelsens medlemmer og årets arbejdePå generalforsamlingen i 2017 genvalgte man de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg. Suppleanterne blev også genvalgt. Der har været afholdt 3 officielle bestyrelsesmøder samt en del møder med brøndboreren og andre samarbejdspartnere.
I 2017 har der været 382 LER forespørgsler som kræver, at vi udsender elektroniske kort over ledningsnettet til pågældende entreprenør. Der blev lavet 63 LER oplysninger i 2016. Antallet er eksploderet voldsomt grundet nedgravning af bredbånd. Vi har fået opdateret vores ledningskort, som ikke har været opdateret siden 2012.
Forbrugernes selvaflæsning af målere faldt i 2017. Vores måleraflæsere måtte ud og aflæse ca. 400 målere imod 140 forrige år. Det skyldes nok, at vi udsendte en sms med på mindelse om det i 2016, hvilket vi ikke gjorde i 2017.
Vandmængder og forbrugerePr. 31.12.17 er der tilsluttet 2545 forbrugere. Det gennemsnitlige vandforbrug pr. forbruger er 54 m³
Jonstrup Vandværk fik en fornyet vandindvindingstilladelse i september 2017.
Tilladelsen lyder på op til 240.000 m³/år og maks. 50 m³/timen.
Name: 2017-2016 - beretning.JPG.
I 2016 blev der konstateret en defekt måler i Fårup Sommerland. Denne måler er udskiftet i april måned 2017. Der er efterfølgende indgået aftale med Fårup Sommerland om en anslået efterregulering for 2017 af vandforbruget på 10.000 m³ med udgangspunkt i det historiske forbrug. Korrektionen er indarbejdet i ovenstående opgørelse og i årsregnskabet. Dermed ender årets vandspild markant lavere end 2016, og ligger nærmere niveauet fra 2014 og 2015.
VedligeholdelsesarbejdeDer er foretaget reparationer på ledningsnettet i Dommerborg/Pirup området samt ved Bloksbjerg 89 og Silkeborgvej 11 i april måned.  I oktober var der et mindre brud ved Kettrup Bjergvej 79 samt på ledningen mellem Bondagervej og Porsevej.
VandværketElforbruget ligger stabilt på samme niveau som i 2016 –  ca.  59.000 kr.Den årlige kvalitetssikring af vandværket er udført af K. Sørensen & Søn samt Silhorko, og der var ingen bemærkninger.
DrikkevandskvalitetVi fik i 2017 etableret en overvågningsboring mere for at holde øje med udviklingen i tilstrømning af BAM og nitrat. Formålet med overvågningsboringerne er at kunne styre de uønskede stoffer delvis udenom kildepladsen ved at regulere på, hvor meget vand hver enkelt boring trækker op. Der er lavet en omfordeling af indvindingen, så vi kommer til at pumpe mindre på de 2 nordligste boringer (grundet BAM). Investeringen blev i alt på 674.000 kr.
Man kan blive lidt forskrækket over, at vi er nødt til at holde øje med stoffer, der bevæger sig ned mod vores grundvand, men det er desværre en kendsgerning i hele landet. Danmark er et landbrugsland, og to tredjedele af Danmarks areal er dyrket næsten udelukkende som intensivt landbrug. Langt det meste grundvand dannes under de dyrkede arealer, og det er samtidig herfra nogle af de stoffer, der kan forurene grundvandet, kommer. Det er især nitrat og pesticider fra tidligere tiders brug af i dag forbudte stoffer, der udgør et problem for grundvandet.
BAM (2,6-dichlorbenzamid) er et nedbrydningsprodukt fra sprøjtemidlerne Prefix og Casgoron man brugte til bekæmpelse af ukrudt i årene 1965-1997. Det er det stof man oftest finder i drikkevand. De ønskede stoffer siver ned til grundvandet gennem jordlagene og langs med utætte boringer.
Boringerne til Jonstrup Vandværk er kontrolleret foroven, og ud fra de vandprøver, der er taget, er der ikke noget der tyder på, at de er utætte. BAM er nede i grundvandslaget og kommer fra omkring liggende arealer. BAM nedbrydes kun i den øverste 1 meter af jorden og nedsivning afhænger af hvor meget af stoffet der er tilført, lerlagernes tykkelse, beliggenhed osv. Man forventer generelt at kunne finde BAM i det danske drikkevand i 20-100 år endnu. Ved konstatering af BAM-forurening i et vandværks indvindingsboring, må der fortsat leveres vand til forbrugerne, så længe grænseværdien i drikkevandet er overholdt. Grænseværdien er fastsat så lavt, at risikoen for at drikkevand med indhold af BAM under grænseværdien anses for at være meget lille, også når det indtages over en livstidsperiode. (1)
Vi tager prøver en gang om måneden i sommerhalvåret 2018 for at få erfaring med stoffets bevægelse.
Miljøstyrelsen har derudover sat et stof mere på listen, der skal kontrolleres (1,2,4-triazol). Vi bruger AnalyTech Miljølaboratorium A/S til vandanalyser og disse analyser kan følges på vores hjemmeside med historik. Der er ingen bemærkninger til vandkvaliteten på Jonstrup Vandværk.
Krav og anbefalinger fra Jammerbugt KommuneSom omtalt på generalforsamlingen i 2013 stillede Jammerbugt Kommune forslag om et Boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) omkring vandværket, dette mente generalforsamlingen vi skulle gøre selv om det ville betyde en prisstigning på vand. Vi har haft frivillige lejeaftaler med de to lodsejere. En af lodsejerne har solgt ejendommen, og det er ikke lykkedes at få en forpagtningsaftale med den nye ejer. Vi bør derfor fremover lave tinglyste lejeaftaler eller tilbyde at købe jorden for at sikre drikkevandsressourcen.
Planer for fremtidenDer skal de næste par år investeres i forbedringer og fornyelser på filtrene på selve vandværket og laves en udbygning af afsnitsventiler på distributionsnettet. Etableringen af de nye boringer har gjort et stort indhug i vandværkets kapital. Vandpriserne sættes derfor op med 100 kr. for det faste årlige driftsbidrag samt 40 øre pr m³ fra den 1/1 2019. Dette vil give en samlet forøgelse på 122 kr./år for en husstand, der bruger 54 m³ vand, hvilket er gennemsnittet for en forbruger hos Jonstrup Vandværk.
Bestyrelsen måtte i april måned indkalde en af suppleanterne til bestyrelsen, da Søren Guldager desværre blev akut indlagt med en hjerneblødning. Han er i dag i et længerevarende genoptræningsforløb.
Resten af bestyrelsen og driftsleder Niels Thomsen varetog i en periode opgaverne i fællesskab. Jeg indtrådte som formand, og vi har fundet frem til en ny fordeling af de daglige opgaver og ansvar. Dette vil blive beskrevet på hjemmesiden.Bestyrelsen vil gerne takke Søren Guldager for hans store arbejde og engagement i vandværkets drift og udvikling.
Jeg vil samtidig takke resten af bestyrelsen og ansatte for, at I har stået for sikker drift samt hjælp og oplæring i forbindelse med min overtagelse af dette hverv.
På bestyrelsens vegneAnne Mette FinnerupFormand
Jonstrup Vandværk
Jonstrup VandværkEjerstedvej 419493 SaltumTelefon: 98 88 12 32mail:
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net