Name: skabelon-logo.png.
Bestyrelsens beretning 2018
Jonstrup Vandværk
I Jonstrup har vi godt vand

Bestyrelsens Beretning for 2018

Generalforsamling lørdag d. 6. juli 2019
Bestyrelsens medlemmer og årets arbejdePå generalforsamlingen i 2018 genvalgte man de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg. Søren Drustrup stillede igen op som suppleant og Kristian Pedersen blev valgt som ny suppleant, da Anne Mette Finnerup har overtaget Søren Guldagers post som formand.
Bestyrelsen brugte en del tid på at revidere opgave- og ansvarsfordeling efter formandsskiftet og har i den forbindelse revideret forretningsordenen, der kan findes på hjemmesiden Jonstrupvand.dk.
Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 4 almindelige bestyrelsesmøder og en del anden mødeaktivitet. Vi har deltaget i kurser om bestyrelsens ansvar og opgaver og om udbud af større opgaver. Vi har samtidig igangsat en digitalisering og forenkling af vandværkets drift.
I 2018 har der fortsat været mange LER forespørgsler, som det tager lang tid at besvare.Som en del af regeringens digitaliseringsstrategi skal alle vandværker have registreret alle ledninger, der findes i jorden. Jo mere nøjagtig registrering, jo færre graveskader. Jonstrup Vandværk har i forvejen alle ledninger registreret digitalt. Fra år 2023 skal LER oplysninger besvares digitalt og automatisk i løbet af 2 timer, hvorfor det bliver umuligt at besvare dem selv. Alle skal have en udbyder. Da vi bruger meget tid på at besvarer LER oplysninger, har vi valgt at lave en aftale med Tvilum.
Jonstrup Vandværk var med i januar udgaven af Vandposten.Den kan læses her (side 16)
Vandmængder og forbrugerePr. 31.12.18 er der tilsluttet 2544 forbrugere.
1/10 17 -30/9 18 er der oppumpet 180.308 m³, solgt 167.796 m³ hvilket giver en spildprocent på 6,94 % – så pænt under de 10 % som giver strafafgift.
Name: 2017-2017 - beretning.JPG.
VedligeholdelsesarbejdeJonstrup Vandværk har været forskånet for større brud i 2018. Der har været mindre brud ved Sætergårdsstien, Saltum Strandvej, Revlingevej og Solmarken. Der er blevet skiftet en del stophaner bl.a. på Saltum Strandvej, Fårup Klitvej og Bondagervej.Der er udskiftet målere i område
VandværketVi havde for højt et indhold af nitrit i afgangsvandet i december 2018. Jeg kan se på de gamle analyser, at vandværket har haft samme problemer tidligere. Der har sikkert ikke været et forhøjet indhold hos forbrugerne, da omsætningen fortsætter i rørerne mellem vandværk og forbruger.
Vi har fået lavet et servicetjek, der viste, at vandet i det åbne filter står og siver langsomt ud grundet nogle slidte ventiler. Det betyder, at filtrene ikke hele tiden er dækket af vand, så bakterierne, der omsætter ammonium til nitrit og nitrat ikke virker godt nok. Samtidig var der en kapselblæser, der ikke slog til, som den skulle. Vi har skiftet de gamle ventiler og holder skarpt øje med, at kapselblæseren blæder luft nok ind i filtrene.
DrikkevandskvalitetVi fik i 2017 etableret overvågningsboring mere for at holde øje med udviklingen i tilstrømning af BAM og nitrat. Formålet med overvågningsboringerne er at kunne styre de uønskede stoffer delvis udenom kildepladsen ved at regulere på, hvor meget vand hver enkelt boring trækker op. I sommerperioden 2018 steg indholdet af BAM og nitrat men indholdet er faldet ved de seneste analyser i februar 2019. Det tyder på i fælge brøndboreren på, at det lykkes os at styre BAM udenom kildepladsen. Vi måler indholdet igen i september 2019.
I forbindelse med regionernes punktkilde-undersøgelser er der gjort fund af stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre i indvindingsboringer til Ledøje vandværk. Stoffet vurderes at være potentielt sundhedsskadeligt for mennesker, hvis det indtages med drikkevandet.
Miljøstyrelsen har derfor 23. april 2019 meddelt, at det fremover bliver obligatorisk at kontrollere for stoffet som led i den regelmæssige kontrol. Chlorothalonil-amidsulfonsyre er et nedbrydningsprodukt af chlorothalonil, der er et svampemiddel, som har været godkendt i Danmark i perioden 1982 – 2000 til brug ved dyrkning af hvede, kartofler, ærter, løg, porrer, solbær, ribs og jordbær på friland samt agurker og prydplanter på friland og i væksthus. I EU er det i marts 2019 vedtaget, at stoffet ikke længere er godkendt (som pesticid). Vi har fået taget prøver og analyseret for stoffet i maj måned. Stoffet kunne ikke måles.
Krav og anbefalinger fra Jammerbugt KommuneTillæg til Pestidcidstrategien 2017-21Sprøjtning vil ikke længere være tilladt i BNBO. Kommunerne og Vandselskaberne får frem til og med 2022 en mulighed for, sammen med landbruget at finde lokale løsninger for at stoppe brugen af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Formål med BNBO er, at forhindre eller begrænse forurening.
FASE 1: Kommuner gennemgår alle BNBO’er på landbrugsjord, hvor der anvendes pesticider (frist 2022).
FASE 2: I 2022 gennemføres en evaluering af den kommunale indsats. Forbrugerne kommer til at betale – det er et spørgsmål om hvordan. Det kan enten være på det faste bidrag eller over kubikmeterprisen.
Planer for fremtidenGrundet udfordringerne med de gamle, åbne filter og alderen på rentvandstankene, der er fra 1963/1973, er vi gået i gang med at se på behov og muligheder for at forny vandværket. Vi ønsker at finde frem til en god og rimelig løsning, der kan sikre godt drikkevand, sikre drift og kvalitet af vand fra Jonstrup Vandværk i lige så mange år frem.
Vandprisen blev sat op sidste år grundet udgifter til moniteringsboringer og pesticidkontrol. Da vi kan se et behov for at øge egenkapitalen til fornyelse af vandværket sættes vandpriserne op igen i år fra 1/1 2020. Prisen er fortsat i den lave ende i forhold til mange andre vndværker.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen og ansatte for årets arbejde.
Jeg ved, at vi får brug for nye kræfter i de kommende år, så jeg vil kraftigt opfordre jer til at overveje, om I er interesserede i at medvirke til dette arbejde. Vi vil gerne sikre en fortsat god kontinuitet i bestyrelsen og samarbejdet er både spændende og lærerigt!
På bestyrelsens vegneAnne Mette FinnerupFormand
Jonstrup Vandværk
Jonstrup VandværkEjerstedvej 419493 SaltumTelefon: 98 88 12 32mail:
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net