Name: skabelon-logo.png.
Bestyrelsens beretning 2021
Jonstrup Vandværk
I Jonstrup har vi godt vand

Bestyrelsens beretning

Jonstrup Vandværk Generalforsamling lørdag den 2. juli 2022
Bestyrelsens medlemmer
På generalforsamlingen var Kristian Pedersen, Torsten Olesen og Aksel Rank på valg og de blev alle valgt uden modkandidater. Bestyrelsen kørte således videre som den var. Søren Drustrup og Martin Boisen blev begge valgt som suppleant. Bestyrelsen var således: Formand – Kristian Pedersen Næstformand og kasserer - Torsten Olsen Bestyrelsesmedlem– Holger Nielsen Bestyrelsesmedlem – Aksel Rank Bestyrelsesmedlem – Bjarne Karlsen Suppleanter – Søren Drustrup og Martin Boisen.
Bestyrelsesarbejde
Forretningsordenen har bestyrelsen ikke lavet ændringer i siden sidste generalforsamling. Vi har syntes der har været en god arbejdsfordeling og et godt samarbejde hele året. Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 5 bestyrelsesmøder og en del andre møder omkring det nye vandværk og de nye målere. Vi har arbejdet meget med det nye vandværk og de nye målere. Det har selvfølgelig givet noget ekstra arbejde, men jeg syntes ikke det har været mere end forventet.
BNBO
Vi har tidligere købt den del af BNBO, som ligger mod vest for kildepladsen. Største delen af vores BNBO ligger mod syd og øst. Vi hr fået lavet en mundtlig aftale med lodsejeren. Vi skal nu have lavet hele aftalen færdig skriftligt ligesom det skal tinglyses. Jeg regner med det kommer på plads efter sommerferien.
Vandmængde og forbrugere Pr. 31 december 2020 var der tilsluttet 2619 forbrugere.
2019 2020 2021
Udpumpet vandmængde 159.843 m3 175.933 m3 188.086 m3
Solgt mængde 156.619 m3 172.682 m3 185.249 m3
Vandspild 3.224 m3 3.311 m3 2.837 m3
Vandspild i % 2,02 % 1,85 % 1,51 %
Der er været stigning i udpumpningen over de sidste år. Noget af det skyldtes nok, at der var mange i sommerhusene under Covid-19.
Ledningsnettet
Vi har ikke haft de store brud på ledningsnettet. Der har selvfølgelig været nogle brud, men det er ikke noget der har givet længere perioder hvor forbrugere har været uden vand. Vi har her stadig stor glæde af Pandrup Kaas VVS der altid kommer med det samme og hjælper os.
Drikkevandkvalitet
Det nye vandværk leverer en fin drikkevandskvalitet. Der har været en lille overskridelse af grænseværdien på Nitrit på afgang fra vandværket. Omdannelsen forsætter i rørene til jer forbrugere, hvorfor overskridelsen formentlig ikke har været ved jer forbrugere. Det er selvfølgelig noget vi kigger på. Vores udfordring omkring BAM i boring 5 er der ligeledes styr på og der er ikke målbart BAM i afgang fra vandværket.
Det nye vandværk
Bygningen er stort set færdig. Der mangler kun lidt udvendig som f.eks. nogle fuger og lignende. Yderligere mangler der lidt sanering omkring det gamle vandværk som er blevet fjernet. Procesanlægget mangler ligeledes kun nogle småting. Det drejer sig om lidt i styringen og montering af et defekt pejl i en af boringerne og lignende. Vi holder os stadig under vores budget på 14 mio. kr. Vi er på knap 12 mio. kr. inkl. ekstra arbejde. Omkring de nye målere ser budgettet også ud til at holde, da selve udskiftning ikke ser ud til at koste så meget som budgetteret. Vi har ligeledes arbejdet med finansieringen og den bliver formentlig delt mellem kommunekredit og Sparekassen Danmark. Årsagen til vi ønsker og dele finansieringen er, at på den måde har vi bedre mulighed for at styre vores likviditet. Som det er nu vil der bliver lavet et lån i kommunekredit og en kassekredit eller lignende hos Sparekassen Danmark, som så kan afdrages hurtigere eller langsommere, alt efter hvordan fremtiden arter sig. Vi har ikke den endelige belåning på plads endnu, men det satser vi på at få i løbet af efteråret.
Planer for fremtiden
Når det nye vandværk er færdigt skal vi have kigget på den daglige drift. Vores vagt ligger primært på driftslederen og det skal vi have ændret på, så der er flere der har kendskab til anlægget. Vi skal have lavet aftalerne færdig omkring BNBO. Området omkring kildepladsen bliver plantet til med træer og det er noget der ligeledes bliver sat i værk i efteråret. Fra landbrugsstyrelsen har vi fået tilladelse til at købe ”dalene”, som ligger sydvest for vandværket. Vores skyllevand bliver afledt ned over arealet og ud i Kvanbæk. Vi vil gerne sikre os vi forsat kan blive ved med det. Vi har lavet aftale med lodsejeren om køb af arealet. Vi har givet opgaven til den lokale landmåler. Der er pt. ved at blive udstykket nye sommerhus grunde og de skal når de bestiller det have lagt vand ind. Jeg vil gerne takke bestyrelse og ansatte for årets arbejde. Jeg syntes alle har taget del i årets arbejde.
Jonstrup Vandværk
Jonstrup VandværkEjerstedvej 419493 SaltumTelefon: 98 88 12 32mail:
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net