Name: skabelon-logo.png.
Generalforsamling 2018
Jonstrup Vandværk
I Jonstrup har vi godt vand

Referat af generalforsamlingen 2018

Generalforsamlingen blev i henhold til Selskabets vedtægter afviklet med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
Poul Jensen blev valgt for generalforsamlingen. Han kunne konstatere at Generalforsamlingen var blevet varslet i Lokalavisen med mindre end 14 dage. Da der samtidig var blevet sendt sms ud til brugerne og da tidspunktet for generalforsamlingen altid ligger den 1. lørdag i juli måned som beskrevet på hjemmesiden, afgjorde generalforsamlingen, at indvarslingen kunne accepteres.
Der var mødt ca. 70 personer op til generalforsamlingen.
2. Bestyrelsens beretning
Beretningen (der også er trykt og lagt frem) blev fremlagt af Anne Mette Finnerup, der var indtrådt som formand pr. 1. juni 2018 grundet Søren Guldagers sygdomsforløb.
Spm: Kan det passe, at man som forbruger skal betale for det vand, der udledes efter ledningsbrud for at rense vandrør for skidt?
Svar: Misfarvet vand er noget man som forbruger må tåle. Forbruget af vand til at skylle med er ikke noget, der refunderes.
Spm: Krav om erstatning af en opvaskemaskine, der ifølge forbrugeren gik i stykker efter et ledningsbrud.
Svar: Vandværket er ikke erstatningspligtig i forhold til følgevirkninger af ledningsbrud.
Spm: Hvorfor er det ikke rettet på vandværkets hjemmeside, at der er tiltrådt en ny formand?
Svar: Bestyrelsen har haft meget travlt med at sikre daglig drift i forbindelse med Sørens Guldagers pludselige sygdom, så der har ikke været fokus på hjemmesiden. Formandens telefon, LER oplysninger og mail er konstant blevet besvaret.
Der var flere tilkendegivelser af, at man satte pris på bestyrelsens arbejde samt vandets kvalitet og pris.
Beretningen blev godkendt
3. Regnskab for 2017
Sune fra Revisionsfirmaet Redmark fremlagde regnskabet, der også er trykt og lagt frem.
Revisionspåtegningen fylder nu 3 sider, hvilket er et lovkrav.
De højere distributionsomkostninger skyldes de brud der har været i 2016.
Administrationsomkostninger er faldet grundet lavere løn til bestyrelsen.
Spm: Regulering af årets over-/underdækning side 17. Hvordan kommer det tal frem
Svar: Det viser forskellen mellem budget og reelt behov.
Spm: Hvad er der for nogen værdipapirer man har investeret i?
Svar: Det er via investeringsforeninger, men revisor kan ikke huske konkret hvilke.
Regnskab blev godkendt.
4. Budget for 2019
Budget og takstblad er lagt frem og blev præsenteret.
Der skal de næste par år investeres i forbedringer og fornyelser på filtrene på selve vandværket og laves en udbygning af afsnitsventiler på distributionsnettet. Etableringen af de nye boringer har gjort et stort indhug i vandværkets kapital. Vandpriserne sættes derfor op med 100 kr. for det faste årlige driftsbidrag samt 40 øre pr m³ fra den 1/1 2019. Dette vil give en samlet forøgelse på 122 kr./år for en husstand, der bruger 54 m³ vand, hvilket er gennemsnittet for en forbruger hos Jonstrup Vandværk.
Budget og takstblad blev godkendt.
5. Indkomne forslag
Ingen
6. Valg af bestyrelses medlemmer og suppleanter
På valg i bestyrelsen var Niels Chr. Olesen og Hans Jørgen Jensen, de blev genvalgt.
Kristian Pedersen og Søren Drustrup blev valgt som suppleanter
7. Valg af revisorer
Sagkyndig revision Redmark, Aalborg og Lokal revisor Kristian Pedersen
8. Eventuelt
Intet
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Formand Anne Mette FinnerupKasserer Torsten OlesenVandværksbestyrer Niels Chr. OlesenMedlem/Måleraflæser Aksel RankMedlem Hans Jørgen Jensen
Jonstrup Vandværk
Jonstrup VandværkEjerstedvej 419493 SaltumTelefon: 98 88 12 32mail:
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net