Name: skabelon-logo.png.
Måler og Brønd
Jonstrup Vandværk
I Jonstrup har vi godt vand

Måler og Brønd

ÅBNE FOR VANDETDækslet på målerbrønden løftes lige op. Det kan ikke vippes. Der åbnes for vandforsyningen ved at dreje hanerne på hver side af vandmåleren en kvart omgang, således at håndtaget på hanerne vender på langs af måleren. Husk før hanerne betjenes, at kontrollere tømmehanen nederst i målerbrønden. Den skal være lukket.
LUKKE FOR VANDETHanerne på hver side af måleren drejes en kvart omgang, således at hanernes håndtag stilles på tværs af måleren. Herefter åbnes tømmehanen og det vand, der står i husets installation over tømmehanens niveau, vil strømme ud. Det går hurtigst, hvis en af husets vandhaner lukkes op. Når der ikke kommer mere vand ud af tømmehanen, bør hanen lukkes.
Hvis forholdene betinger det, vil man med tømmehanen kunne tømme husets installation for vand. Målerbrønden må i så fald ikke ligge over husets niveau og rørinstallationen i huset må være selvlænsende. Hvis ikke disse to vilkår kan opfyldes, kan man tømme husets installation ved at lukke tilgangshanen og tømmehanen i målerbrønden, åbne en lavtsiddende hane i huset og derefter blæse luft ind i rørsystemet gennem den luftnippel, der sidder på et af rørerne foroven i målerbrønden.
Husets vandinstallation kan naturligvis også tømmes som hidtil.
Husk, at varmtvandsbeholderen er forsynet med en ventil, der forhindrer tilbageløb af varmt vand i rørinstallationen. Varmtvandsbeholderen kan derfor ikke tømmes gennem målerbrønden. Tilbageløbsventilen må ikke afmonteres, idet det varme vand vil beskadige rørinstallationen (plastrør) og der kan opstå vandskade.
NYT ! – NYT ! – NYT !
AFLÆSNING AF MÅLERENMåleraflæsningen ved Jonstrup vandværk varetages af Jammerbugt forsyning, som er et kommunalt selskab, der forvalter kloakforsyning og renovation.
Selskabet udsender selvaflæsningskort omkring den 30. september og kortet skal, i udfyldt stand, være tilbagesendt til Jammerbugt forsyning inden den 10. oktober. Det bliver også muligt at meddele målertallet elektronisk til selskabet.
Formålet med samarbejdsaftalen er forenkling og rationalisering og vil ikke berøre vandværkets selvstændighed eller økonomi. Vandafgiften opkræves af – og skal fortsat betales til vandværket.  Læs mere herom under orientering på bagsiden af den blå folder.
– og mere nyt !
Der er i 2010 indført skærpede krav til tilbagestrømningssikring. Den anordning der forhindrer vand i at strømme fra brugsstedet tilbage i vandværkets ledningsnet, skal nu kunne kontrolleres. Sikringen i dag er en simpel kontraventil, der er indbygget i måleren.
De skærpede krav er et ønske om at sikre vandforsyningen imod, eksempelvis klorvand fra spa og pools, rengøringsmidler fra industrimaskiner, tilsætningsstoffer til landbrugets dyrehold og utilsigtet omgang med sprøjtemidler, men også tilbagestrømning fra en husholdnings vaskemaskine eller opvaskemaskine.
Der er ikke krav om ændring af bestående installationer, men ved ændring af installationen af anden grund og ved udførelse af nye vandinstallationer, skal de skærpede regler følges. Det er VVS installatørerne forpligtet til.
Vandforsyningen har mulighed for at pålægge ejere at lade foretage de foranstaltninger, som forsyningen finder ønskelig af hensyn til sikkerheden i drikkevandsforsyningen, herunder etablering af tilbagestrømningssikring. Det gælder for såvel nye anlæg, som idriftværende anlæg. Som minimum vil et sådant pålæg være, at installationen indrettes med en kontrollerbar tilbagestrømningsventil og i første omgang vil vandværket henstille til erhvervsvirksomhederne, at være opmærksom på forholdet og indrette sin vandinstallation med en kontrollerbar tilbagestrømningssikring.


UDSKIFTNING AF MÅLERE
Handlingsplan for kontrol af målere i drift.
Name: målerogbrønd.JPG.
Alle målere i et målerområde skiftes hvert 8. år. Målerudskiftningen finder sted hvert år i juni måned. Vandværket indhenter tilbud på opgaven senest 1 måned før hos de VVS firmaer, vandværket sædvanligvis benytter. Vandværket udskriver en liste over målerområdet til entreprenøren. På listen afmærkes hvilke målere, der skal udtages til afprøvning (test). Entreprenøren skriver målerstand og nyt måler nr. på listen og afleverer listen til vandværket. Desuden afleveres målere der skal testes, når opgaven er afsluttet. Der udtages 2 målere ud over det pligtige antal. Testantallet er: Antal målere i målerpartiet x test % : 100 + 2. Oplysning om målerstand ved udskiftningen skrives på en seddel, der lægges i ejendommens postkasse.
De udtagne målere indleveres til test hos Aalborg vandforsynings målerværksted, sammen med liste over målerne i nummerorden. Målerværkstedet meddeler testresultatet til vandværket og opbevarer de afprøvede målere i 3 uger herefter.21.11.05.
Jonstrup Vandværk
Jonstrup VandværkEjerstedvej 419493 SaltumTelefon: 98 88 12 32mail:
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net